Bissegemsestraat 65 - 8501 Kortrijk

+32 (0)56 35 65 11

Volg ons op  instagram

Winkelwagen

Mini Cart

Algemene voorwaarden

 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP OP AFSTAND DOOR WIJNEN DE CLERCK

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. Het plaatsen van een bestelling op de website of via de telefoon geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand.

 

1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

NV De Clerck Wijnen
Bissegemsestraat 65
8501 Heule
BTW BE 0414 557 511 - RPR Kortrijk
Tel. +32 (0)56 35 65 11
E-mail info@wijnendeclerck.be

Hierna aangeduid als ‘Wijnen De Clerck’.

 
2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop op afstand (via de website www.wijnendeclerck.be) door Wijnen De Clerck en dit op het grondgebied van België. Alle andere voorwaarden zijn uitgesloten. Wijnen De Clerck kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene voorwaarden. Op lopende contracten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Bestellen via de website is enkel mogelijk indien het leveringsadres in België gelegen is. Via e-mail aan info@wijnendeclerck.be kan geïnformeerd worden of levering in het buitenland mogelijk is. De overeenkomst wordt gesloten in het Nederlands. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in het Nederlands gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij het Nederlands niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

 

3. TOTSTANDKOMING VERKOOP OP AFSTAND

Om een product online te bestellen, dient de klant het toe te voegen aan zijn winkelkarretje. Vervolgens vult hij zijn klantgegevens in en kiest hij de betalingswijze. Om de reservatie of bestelling af te ronden, dient de klant ten slotte de knop met als bijschrift “betalen” in te drukken en de betaling uit te voeren. De catalogus met producten en hun omschrijving die op www.wijnendeclerck.be terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een bestelling te plaatsen op onze website om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. Wijnen De Clerck behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de klant de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen,  bestellingen door minderjarigen, grote bestellingen of onvolledige bestellingen kunnen geweigerd worden door Wijnen De Clerck. Hetzelfde geldt wanneer bij de beschrijving van het product of de prijsaanduiding op de website, ondanks de grote zorg die Wijnen De Clerck besteedt aan de juistheid van de gegevens, een kennelijke vergissing werd begaan. 

Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. Wijnen De Clerck doet er alles aan om deze gegevens correct aan te duiden. Toch kan het voorvallen dat levering niet mogelijk is door bv. onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet leverbaar zijn door de leverancier. In deze gevallen zal de bestelling geweigerd worden. Wijnen De Clerck zal de klant zo snel mogelijk verwittigen en een oplossing voorstellen. In geval van overmacht kan Wijnen De Clerck haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst definitief ontbinden.

 

4. EIGENDOMSOVERDRACHT

De goederen blijven de exclusieve eigendom van Wijnen De Clerck tot het uitsturen van de bevestigingsmail dat de koop is gesloten. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

   

5. PRIJZEN

De prijzen zijn BTW en accijnzen inbegrepen. De verzendingskosten zijn niet inbegrepen; deze worden apart vermeld. Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen en zolang de voorraad strekt. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze verkoop op afstand de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

 

6.  BETALING

Betaling geschiedt uitsluitend via de door Wijnen De Clerck voorgestelde online betaalmiddelen. Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen, heeft de klant geen speciale software nodig. In geval van niet-tijdige betaling zal de bestelling geweigerd worden.

 

7. LEVERING

Alle goederen worden geleverd op het door de klant aangegeven adres. Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan een identiteitsbewijs (of een kopie) gevraagd worden bij de levering. De klant tekent voor ontvangst van de levering. De levering geschiedt per koerierdienst (voor de contactgegevens zie www.DPD.be) of door eigen transport van Wijnen De Clerck.

Elke klacht betreffende zichtbare schade aan geleverde goederen of schade veroorzaakt door onze leveraars, alsook elke klacht aangaande een onjuiste of onvolledige levering, dient, om in acht genomen te worden, binnen de 24u na levering per e-mail gemeld te worden via info@wijnendeclerck.be.

Verzendkosten in België:

Vanaf €300 = gratis levering. 

Onder €300 = verzendkosten: 
- 1-6 flessen:   € 11.00
- 6-12 flessen: € 13.00 

Verzendkosten in Nederland, Duitsland of Luxemburg

- 1-6 flessen:   € 16.00
- 6-12 flessen: € 18.00 

8. LEVERINGSTERMIJN

De door Wijnen De Clerck opgegeven leveringstermijnen zijn richtinggevend en niet afdwingbaar. Indien een product wordt besteld dat tijdelijk niet op voorraad is, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Wijnen De Clerck is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de aangestelde transporteur. In dergelijke gevallen blijft de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de goederen waarvan door de klant wordt bewezen dat deze niet werden ontvangen.

 

9.  KURKGARANTIE

Indien de wijn kurksmaak heeft, mag de betreffende fles zo vol mogelijk, met de originele kurk, worden geretourneerd aan Wijnen De Clerck. Indien de sommeliers van Wijnen De Clerck de kurksmaak erkennen, zal de wijnfles omgeruild worden voor eenzelfde fles die op dat moment verkocht wordt; o.a. de jaargang kan dus wijzigen. De wijnfles zal in geen geval worden terugbetaald door Wijnen De Clerck. Deze service is enkel geldig mits voorlegging van een geldig aankoopbewijs (kassa, ticket of factuur) en dit tot maximum 1 jaar na aankoop van de wijn.

 

10. HERROEPINGSRECHT

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de verkoop op afstand aan consumenten. Deze bepaling is dus niet van toepassing op aankopen die binnen een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, noch voor aankopen door rechtspersonen, noch voor aankopen in de winkel.

De overeenkomst kan zonder opgave van redenen herroepen worden binnen de 14 dagen vanaf de levering. Deze termijn gaat in op de dag na de inontvangstname van de goederen door of namens de klant. De klant kan zijn herroepingsrecht uitoefenen door binnen deze termijn een verklaring in die zin te mailen aan info@wijnendeclerck.be.

Tijdens de herroepingstermijn zal de consument zorgvuldig omgaan et de geleverde goederen en hun verpakking. De consument zal de goederen slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument de goederen wenst te behouden. Indien de goederen niet meer in de originele en onbeschadigde staat verkeren, kan de consument zich niet op zijn herroepingsrecht beroepen. Als de verpakking deel uitmaakt van het goed (bv. een wijnkist of speciale doos), dient deze eveneens in de originele en onbeschadigde staat te verkeren. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig om de aard en de kenmerken van het goed vast te stellen.

Onverwijld en in elk geval binnen de 14 dagen na de dag waarop de consument zijn beslissing om de overeenkomst aan Wijnen De Clerck heeft meegedeeld, retourneert de consument de goederen op één van de volgende wijzen:

-         De consument zendt de goederen terug per post; op zijn kosten.
-         De consument retourneert de goederen in de winkel van Wijnen De Clerck te Heule.

Indien de consument de overeenkomst herroept, betaalt Wijnen De Clerck de volledige koopprijs terug en dit met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de consument anders heeft ingestemd. De transportkosten maken geen deel uit van de koopprijs en blijven dus ten laste van de consument. De betaling gebeurt onverwijld en uiterlijk binnen de 14 dagen nadat de goederen werden geretourneerd.

 

11. EVENTUELE KLACHTEN EN GESCHILLEN

Voor eventuele klachten, kan de klant terecht bij Wijnen De Clerck via telefoon (056 35 65 11) of via e-mail (info@wijnendeclerck.be). Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de Belgische rechtbanken, meer bepaald die van het arrondissement Kortrijk, zijn bevoegd.

 

Deze voorwaarden voor verkoop op afstand gelden vanaf 01.06.2017.